Warning: mysqli_real_connect(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50562 Library:100148 in /var/www/vhosts/incasseernu.nl/httpdocs/wp-includes/wp-db.php on line 1626
Privacy - Dit is rechtadvocaten

Home » Privacy

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De informatie is bedoeld voor algemeen gebruik en is niet toegespitst op de individuele situatie van de gebruiker. De toepassing van de informatie en de gevolgen van aan de hand daarvan vastgelegde afspraken hangen af van ieders persoonlijke situatie. De informatie kan niet worden gehanteerd als een vervanging van persoonlijk advies. Verder bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd is verouderd of niet meer juist is. Ook voor typefouten en onvolledigheden op onze website kan niet worden ingestaan. Haslin B.V., hierna ook genoemd Incasseernu.nl, wijst aansprakelijkheid voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van informatie op haar website af.

Bepaalde verwijzingen op deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Incasseernu.nl geen controle heeft. Incasseernu.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van desbetreffende informatie.

Wanneer de eigenaar van een website bezwaar maakt tegen het feit dat via onze website een specifieke hyperlink is opgenomen naar zijn of haar website, zal Incasseernu.nl in overleg treden met deze eigenaar en desgewenst de desbetreffende hyperlink van onze website verwijderen.

Copyright, © 2011, Incasseernu.nlAlle intellectuele eigendomsrechten op www.incasseernu.nl komen in beginsel uitsluitend toe aan Incasseernu.nl. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van onze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Incasseernu.nl. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan: Incasseernu.nl, Willem Alexanderlaan 43, 4532 DB Terneuzen.
 
 

Algemene voorwaarden

  1. Deze algemene voorwaarden van Incasseernu.nl (Haslin B.V., gevestigd te 4532 DB Terneuzen aan de Willem Alexanderlaan 43) zijn van toepassing op alle met Incasseernu.nl gesloten overeenkomsten, en op alle aanbiedingen van Incasseernu.nl, met uitsluiting telkens van de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Overeenkomsten met Incasseernu.nl komen slechts tot stand na schriftelijke vastlegging door Incasseernu.nl van de verstrekte opdracht, tenzij Incasseernu.nl de overeenkomst op andere wijze aangaat, dan wel aan de opdracht feitelijk uitvoering geeft.
  2. Alle opdrachten verstrekt aan Incasseernu.nl, hierna ook genoemd: Incasseernu.nl en/of de aldaar werkzame personen, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Incasseernu.nl. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407, 2e lid, BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Incasseernu.nl spant zich in om de vordering van haar opdrachtgever te incasseren, doch geeft geen garantie van daadwerkelijke incasso. De opdrachtgever van Incasseernu.nl is gehouden om tijdig alle noodzakelijke medewerking bij de uitvoering van de verbintenissen door Incasseernu.nl te verlenen (verstrekking van stukken, laten horen van getuigen et cetera), en staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Incasseernu.nl verstrekte informatie.
  3. Het staat Incasseernu.nl vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bestuurder(s) en personeelsleden van Incasseernu.nl te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en derden. Incasseernu.nl zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Incasseernu.nl is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van voormelde hulppersonen en/of derden, tenzij en voor zover de uit de tekortkomingen van hulppersonen en/of derden voortvloeiende schade op die hulppersoon en/of die derden kan worden verhaald. Incasseernu.nl is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden. Evenzeer is Incasseernu.nl gerechtigd om, nadat zij de door haar noodzakelijk geachte handelingen heeft verricht, de opdracht te beëindigen wegens oninbaarheid van de vordering.
  4. Incasseernu.nl is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van een opdracht, tenzij er sprake is van door de opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld aan de zijde van Incasseernu.nl. De gezamenlijke aansprakelijkheid van Incasseernu.nl , de bestuurder(s), de medewerkers en personeelsleden van Incasseernu.nl is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Incasseernu.nl in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag aan incassoprovisie, exclusief BTW.
  5. De opdrachtgever vrijwaart Incasseernu.nl tegen alle aanspraken van derden, de door Incasseernu.nl in verband daarmee te maken kosten daarbij inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Incasseernu.nl.
  6. De buitengerechtelijke en gerechtelijke incasso, alsook de eventueel volgende executiemaatregelen, vinden steeds plaats voor rekening en risico van de opdrachtgever. Voor de uitvoering van een overeenkomst door Incasseernu.nl is de opdrachtgever het honorarium, vermeerderd met verschotten, kantoorkosten (tenminste € 25,-) en omzetbelasting verschuldigd. Verschotten zijn de door Incasseernu.nl gemaakte kosten die verband houden met het incasseren van de vordering, zoals onder meer die van uittreksels, deurwaarderskosten, griffierechten et cetera. Tenzij anders is overeengekomen, wordt het honorarium gebaseerd op een percentage van de te incasseren vordering (tarief volgens de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, en bij gebreke daarvan de staffel Voorwerk-II). Indien verrichte werkzaamheden zich uitstrekken over een langere periode dan een maand, kan door Incasseernu.nl tussentijds worden gefactureerd. Incasseernu.nl is steeds gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen, en de werkzaamheden op te schorten tot de betaling van dat voorschot. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. Incasseernu.nl is steeds gerechtigd om haar voorschot- en overige facturen te verrekenen met de op grond van de verstrekte opdracht van derden (te) ontvangen gelden, bestemd voor de opdrachtgever.
  7. Betaling dient plaats te vinden binnen veertien dagen na factuurdatum; bij overschrijding van deze termijn is de cliënt van rechtswege in verzuim, zonder nader ingebrekestelling, en is een vertragingsrente van 1% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd. Indien Incasseernu.nl invorderingsmaatregelen treft jegens de opdrachtgever die in verzuim is, komen de kosten, vallende op die invordering (met een minimum van 10 % van de openstaande declaratie(s), doch van tenminste € 75,-) ten laste van de opdrachtgever.
  8. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en verstrekte stukken geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door Incasseernu.nl voor hem verrichte werkzaamheden met derden deelt, is de opdrachtgever jegens Incasseernu.nl gehouden die derden erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden jegens Incasseernu.nl gebonden.
  9. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt en bedongen ten behoeve van de bestuurder(s) van Incasseernu.nl, en van al diegenen die voor Incasseernu.nl werkzaam zijn.
  10. De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Middelburg, behoudens de bevoegdheid van de sector kanton.